• I. Dünya Savaşı’ndan çıkan ve işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve bağımsız bir Türk cumhuriyeti kurmak amacıyla seçilmiş delegelerin bir araya gelmesiyle 04 Eylül – 11 Eylül 1919 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenmiştir.

sivas3

 • Amasya Genelgesi’nin ve daha önce yapılan Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar genişletilmiş ve tüm yurttan delegeler toplanarak yeni bir Türk devletinin kurulmasına yol açmıştır.Erzurum kongresinde alınan vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili kararlar aynı şekilde kabul edilmiştir.

sivas1

 • Mustafa Kemal’in başkanlığında toplanan kongreye daha önce yapılan Erzurum kongresine ek olarak Batı ve Orta Anadolu’dan temsilciler katılmıştır.Kongreye katılan delege sayısı değişik kaynaklara göre farklılık göstermektedir.Bunun nedeni ise o zaman ki işgal kuvvetleri ile işbirliği içinde olan hükümetin delege seçimlerine engel olması ve seçilen delegelerin Sivas’a ulaşmasına engel olmasıdır.Bir çok delege kongre bittikten sonra Sivas’a ulaşabilmiştir.

saivas2

 • Katılan tüm delegeler İttihak ve Terakki ile bağları olmadığını ispat etmek için yemin hazırlamış ve diğer delegelerin önünde bu yemini okumuşlardır.

“Makam-ı celil-i hilafet ve saltanata, İslamiyete, devlete, millete ve memlekete manen ve maddeten hizmetten başka bir gaye ve emelimiz olmadığına binaen kongrenin müzakeresi devamı müddetince ihtirasat-ı şahsiye ve siyasiyeden ve fırkacılık amalinden münezzeh bir azim ve iman ile çalışacağıma namusum ve bilcümle mukaddesatım namına vallah, billah”

sivas_yemin

 • Sivas kongresinin temsil heyeti şu isimlerden oluşmuştur.
 1. Mustafa Kemal Paşa(Başkan)
 2. Hüseyin Rauf bey (Bahriye Eski Nazırı)
 3. Raif Dinç (Erzurum Eski Mebusu)
 4. İzzet Efendi (Eski Kaymakam/Mebus)
 5. Servet Bey (Trabzon Eski Mebusu)
 6. Sadullah Efendi (Bitlis Eski Mebusu)
 7. Fevzi Baysoy (Erzincan Nakşibendi Şeyhi)
 8. Bekir Sami Bey (Beyrut Eski Valisi)
 9. Hacı Musa Efendi (Aşiret Reisi)
 10. Refet Bey (3. Kolordu Komutanı)
 11. Kara Vasıf Bey (Gaziantep Delegesi)
 12. Mazhar Müfid Bey (Hakkari Delegesi)
 13. Hüsrev Sami Bey (Eskişehir Delegesi)
 14. Ömer Mümtaz Bey (Ankara Eski Mebusu)
 15. Hakkı Behiç Bey (Denizli Delegesi)
 16. Ratıp Zade Mustafa Bey (Niğde Delegesi)

sivas_uyeler

 • Kongrede alınan kararlar bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve verilecek olan mücadele için yol gösterici niteliğindedir.
 1. Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
 2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
 3. İstanbul Hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
 4. Kuvay-ı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
 5. Manda ve himaye kabul edilemez.
 6. Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-i Mebusan’ın derhal toplanması mecburidir.
 7. Aynı gaye ile milli vicdandan doğan cemiyetler, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
 8. Genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından Temsil Heyeti seçilmiştir.

sivas6

Kaynak : Wikipedia

CEVAP VER